Preskočiť na obsah

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie projektu „Współpraca transgraniczna w zakresie turystyki i kultury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Preszowskiego Kraju Samorządowego”/ Pozvánka na verejné konzultácie o projekte „Cezhraničná spolupráca v oblasti cestovného ruchu a kultúry v obciach patriacich do Združenia obcí povodia Wisłoky a Prešovského samosprávneho kraja“

Zverejnené 15.9.2023.

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie projektu „Współpraca transgraniczna w zakresie turystyki i kultury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Preszowskiego Kraju Samorządowego”/ Pozvánka na verejné konzultácie o projekte „Cezhraničná spolupráca v oblasti cestovného ruchu a kultúry v obciach patriacich do Združenia obcí povodia Wisłoky a Prešovského samosprávneho kraja“

Szanowni Państwo,

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z Gminami: Biecz, Chorkówka, Dębowiec, Kołaczyce, Sękowa, Skołyszyn, Tarnowiec i Miastem Jasło wraz z Gminami Preszowskiego Kraju Samorządowego na Słowacji: Becherov, Chmeľová, Kurov, Lukov, NižnáPoliankaoraz organizacją non-profit – Słowacki Czerwony Krzyż (oddział Svidník) przystępuje do opracowania wspólnego wniosku o dofinansowanie działań związanych z kulturą i turystyką w ramach Programu INTERREG Polska – Słowacja 2021-2027 dla Projektu pn. „Współpraca transgraniczna w zakresie turystyki i kultury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Preszowskiego Kraju Samorządowego”.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe,
a także władze szczebla lokalnego do czynnego udziału w konsultacjach społecznych, które mają na celu poznanie Państwa opinii, sugestii i pomysłów na temat planowanego do realizacji Projektu.

Podstawowe informacje:

Priorytet: Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze

Cel szczegółowy: Cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Nazwa projektu: „Współpraca transgraniczna w zakresie turystyki i kultury na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Preszowskiego Kraju Samorządowego”

Cel główny projektu: Podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu polsko-słowackiego pogranicza poprzez aktywizację społeczności lokalnej i turystów oraz tworzenie przestrzeni publicznej do kreatywnego działania z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego

Partnerzy projektu: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, Gmina: Biecz, Chorkówka, Dębowiec, Kołaczyce, Sękowa, Skołyszyn, Tarnowiec, Miasto Jasło
Obec Becherov, Chmeľová, Kurov, Lukov, NižnáPolianka, organizacja non-profit – Słowacki Czerwony Krzyż (oddział Svidník)

Najważniejsze zadania projektu:

 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Binarowej, modernizacja budynku Muzeum Dom z Basztą i szkoły ludowej w Binarowej, budowa wieży widokowej o funkcji rekreacyjnej w Zręcinie, budowa wieży widokowej o funkcji rekreacyjnej w Zręcinie, budowa miejsca rekreacyjnego w miejscowości Cieklin, opracowanie na terenie Miasta Jasła systemu informacji miejskiej (SIM) wraz z realizacją oraz opracowanie ewaluacji „Strategii wizerunkowej Miasta Jasła w kontekście poszerzenia jej oddziaływania na rozwój turystyki w obszarze transgraniczny, wydanie albumu promującego zamek i Rezerwat Przyrody Golesz, wykonanie map, ulotek promujących gminę i produkt regionalny w Gminie Kołaczyce, rozbudowa aplikacji mobilnej Gminy Sękowa o atrakcje przyrodnicze i historyczne, szlaki tematyczne,wydanie folderu i filmu promującego produkty lokalne w Gmina Sękowa,
 • doposażenie ośrodka kultury w Gmina Chmeľová, utworzenie strefy relaksu dla ogółu społeczeństwa i różnych grup wiekowych w Gminie Kurov, Gminie Nižná Polianka i Gminie Svidník, wykonanie tablic informacyjnych do narodowego zabytku kultury Greckokatolicki Drewniany Kościół Św. Kosmy i Damiana w GminieLukov, zakup rowerów w Gminie Nižná Polianka,
 • Organizacja wspólnych wydarzeń umożliwiających promocję oferty turystycznej opartej na dziedzictwie kulturowego regionu, w tym: festiwale z udziałem grup artystycznych z Polski i Słowacji, imprezy kulturalne (regionalne), eventy, warsztaty związane z promowaniem dań regionalnych.
 • Działania mające na celu badanie i popularyzacje lokalnych tradycji, zwyczajów, rytuałów, świąt, legend, stylu życia, rzemiosł, rękodzieła i kuchni lokalnej oraz tworzenie i promocja tematycznych produktów turystycznych.

Interesariusze projektu: Projekt przeznaczony jest dla: mieszkańcy przygranicznych regionów Polski i Słowacji, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, lokalnych władz, turystów z kraju i za granicy.

Obszar realizacji projektu: Gminy:Biecz, Chorkówka, Dębowiec, Kołaczyce, Sękowa, Skołyszyn, Tarnowiec, Miasto Jasło oraz Gmin Becherov, Chmeľová, Kurov, Lukov, NižnáPolianka, Svidnik

Szacowany budżet: Szacowany budżet projektu wynosi 4 mln euro.

Planowany termin realizacji projektu: kwiecień 2024 –marzec 2026.

Termin na zgłaszanie uwag/sugestii/pomysłów/opinii: Uwagi, pytania, opinie, sugestie dotyczące projektu można zgłaszać pisemnie do 28.09.2023 r. za pomocą załączonegoformularza zgłaszania opiniilub osobiście. Dane kontaktowe osób przyjmujących zgłoszenia podano poniżej.

 • Kontakt w sprawie partycypacji:
  Kontaktw języku polskim: Magdalena Norberciak, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, tel. +48 13 44 37020; e-mail: biuro@wisloka.pl;
 • Kontakt w języku słowackim: Ján Cundra, Obec Nižná Polianka, tel.+42 54 479 91 28; mail: obec@obecniznapolianka.sk

Punkt konsultacyjny: w ramach partycypacji utworzono punkt konsultacyjny, jest to miejsce utworzone na czas trwania partycypacji, w którym można zapoznać się
z materiałami informacyjnymi, zgłosić swoje uwagi/pytania/rekomendacje/opinie oraz przedyskutować z konsultantami problemy związane z projektem. W ramach tego miejsca możliwa jest również komunikacja z podmiotami zaproszonymi do partycypacji przy czym zakładamy że z podmiotami tymi przeprowadzone zostaną osobne konsultacje w celu uzyskania ich sugestii dotyczących opracowywanego projektu.

 • Punkt konsultacyjny w języku polskim: Magdalena Norberciak, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło, tel. +4813 44 37020; e-mail: biuro@wisloka.pl;
 • Punkt konsultacyjny w języku słowackim: Ján Cundra,Obec NižnáPolianka, NižnáPolianka47, 086 36 NižnáPolianka, tel:+42 54 479 91 28; mail: obec@obecniznapolianka.sk

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII

Dámy a páni

Združenie obcí povodia Wisłoky s obcami Biecz, Chorkówka, Dębowiec, Kołaczyce, Sękowa, Skołyszyn, Tarnowiec a mestom Jasło spolu s obcamiPrešovského samosprávneho kraja na Slovensku: Becherov, Chmeľová, Kurov, Lukov, Nižná Polianka a nezisková organizácia – Slovenský Červený Kríž (pobočka Svidník) začína pripravovať spoločnú žiadosť o spolufinancovanie aktivít súvisiacich s kultúrou a cestovným ruchom v rámci Programu INTERREG Poľsko – Slovensko 2021-2027 pre projekt s názvom „Cezhraničná spolupráca v oblasti cestovného ruchu a kultúry v obciach patriacich do Združeni aobcí povodia Wisłoky a Prešovského samosprávneho kraja.”

Srdečne pozývame obyvateľov, podnikateľov, mimovládne organizácie, ako aj miestne úrady sa aktívne zúčastňovať sociálnych konzultácií, ktorých cieľom je dozvedieť sa Vaše názory, návrhy a predstavy o pripravovanom Projekte.

Základné informácie:

Priorita: Priorita 3. Kreatívne a turisticky atraktívne pohraničie

Špecifický cieľ: Špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúry a trvalo udržateľného cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, sociálnom začlenení a sociálnych inováciách

Názov projektu: „Cezhraničná spolupráca v oblasti cestovného ruchu a kultúry v obciach patriacich do Združenia obcí povodia Wisłoky a Prešovského samosprávneho kraja“

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie turistickej atraktivity poľsko-slovenského prihraničného regiónu aktivizáciou miestnej komunity a turistov a vytvorením verejného priestoru pre tvorivé aktivity s využitím zdrojov kultúrneho dedičstva

Partneri projektu: Združenie obcí povodia rieky Wisłoka, Obec: Biecz, Chorkówka, Dębowiec, Kołaczyce, Sękowa, Skołyszyn, Tarnowiec, Mesto Jasło, Obec Becherov, Chmeľová, Kurov, Lukov, Nižná Polianka, nezisková organizácia – Slovenský Červený kríž (pobočka Svidník)

Najdôležitejšie úlohy projektu:

 • Výstavba pešieho a cyklistické hochodníka v Binarowej, modernizácia budovy Múzea Domu s vežou a ľudovej školy v Binarowej, výstavba vyhliadkovej veže s rekreačnou funkciou v Zręcine, výstavba vyhliadkovej veže s rekreačnou funkciou v Zręcine, výstavba rekreačného miesta v Ciekline, rozvoj v mestskom informačnom systéme mesta Jasło (SIM) spolu s implementáciou a vypracovaním hodnotenia „Stratégie imidžu mesta Jasło v kontexte rozšírenia jej vplyvu na rozvoj cestovného ruchu v prihraničnej oblasti, vydanie albumu propagujúceho hrad a prírodnú rezerváciu Golesz, príprava máp a letákov propagujúcich obec a regionálny produkt v Gmine Kołaczyce, rozšírenie mobilnej aplikácie Gminy Sękowa o prírodné a historické zaujímavosti, tematické chodníky, vydanie leporela a filmu propagujúceho miestne produkty v Gmine Sękowa.
 • Dobudovanie kultúrneho domu v obci Chmeľová, vytvorenie oddychovej zóny pre širokú verejnosť a rôzne vekové kategórie v obci Kurov, Nižná Polianka a meste Svidník, zhotovenie informačných tabúľ k národnej kultúrnej pamiatke Gréckokatolícky drevený kostol sv. Kosmu a Damiana v obciLukov, nákup bicyklov v Obci NižnáPolianka
 • Organizovanie spoločných podujatí umožňujúcich propagáciu turistickej ponuky založenej na kultúrnom dedičstve regiónu, medzi ktoré patria: festivaly s účasťou umeleckých skupín z Poľska a Slovenska, kultúrne (regionálne) podujatia, podujatia, workshopy súvisiace s propagáciou regionálnych jedál .
 • Aktivity zamerané na výskum a popularizáciu miestnych tradícií, zvykov, rituálov, sviatkov, legiend, životného štýlu, remesiel a miestnej kuchyne, ako aj tvorbu a propagáciu tematických produktov cestovného ruchu.

Účastníci projektu: Projekt je určený pre: obyvateľov prihraničných regiónov Poľska a Slovenska, podnikateľov, mimovládne organizácie, samosprávy, turistov z Poľska a zahraničia.

Oblasť realizácie projektu: Obce: Biecz, Chorkówka, Dębowiec, Kołaczyce, Sękowa, Skołyszyn, Tarnowiec, Mesto Jasło a Obce Becherov, Chmeľová, Kurov, Lukov, Nižná Polianka, Svidnik

Predpokladaný rozpočet: Predpokladaný rozpočet projektu je 4 milióny eur.

Plánovaný termín realizácie projektu: apríl 2024 – marec 2026.

Lehota na zaslanie pripomienok /návrhov/ nápadov/ názorov: Pripomienky, otázky, názory a podnety k projektu je možné podávať písomne ​​do 28. septembra 2023 prostredníctvom priloženého formulára na zaslanie stanoviska alebo osobne. Kontaktné údaje pre tých, ktorí prijímajú žiadosti, sú uvedené nižšie.

Kontakt ohľadom účasti:

 • Kontakt v poľskom jazyku: Magdalena Norberciak, Združenie obcí povodia Wisłoky, tel.: +48 13 44 370 20; e-mail: biuro@wisloka.pl;
 • Kontakt v slovenskom jazyku: Ján Cundra, Obec Nižná Polianka, tel.+42 54 479 91 28; mailom: obec@obecniznapolianka.sk

Konzultač némiesto: v rámci účasti vzniklo konzultačné miesto, je to miesto vytvorené počas trvania účasti, kde sa môžete zoznámiť s informačnými materiálmi, predkladať svoje pripomienky /otázky/ odporúčania/ názory a diskutovať o problémoch súvisiacich s projektom s konzultantmi. V rámci tohto priestoru je možné komunikovať aj so subjektmi prizvanými k účasti, predpokladáme však, že s týmito subjektmi budú prebiehať samostatné konzultácie za účelomzískania ich podnetov k pripravovanému projektu.

 • Konzultačné miesto v poľštine: Magdalena Norberciak, Združenieobcí povodia Wisłoky ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło, tel.: +48 13 44 370 20; e-mail: biuro@wisloka.pl;
 • Konzultačné miesto v slovenskom azyku: Ján Cundra,Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36 Nižná Polianka, tel: +42 54 479 91 28; mailom: obec@obecniznapolianka.sk

FORMULÁR NA PREDLOŽENIE STANOVISKA