Preskočiť na obsah

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie projektu „Współpraca transgraniczna w zakresie turystyki i kultury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Preszowskiego Kraju Samorządowego”/ Pozvánka na verejné konzultácie o projekte „Cezhraničná spolupráca v oblasti cestovného ruchu a kultúry v obciach patriacich do Združenia obcí povodia Wisłoky a Prešovského samosprávneho kraja“

Zverejnené 15.9.2023.

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII

Szanowni Państwo,

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z Gminami: Biecz, Chorkówka, Dębowiec, Kołaczyce, Sękowa, Skołyszyn, Tarnowiec i Miastem Jasło wraz z Gminami Preszowskiego Kraju Samorządowego na Słowacji: Becherov, Chmeľová, Kurov, Lukov, NižnáPoliankaoraz organizacją non-profit – Słowacki Czerwony Krzyż (oddział Svidník) przystępuje do opracowania wspólnego wniosku o dofinansowanie działań związanych z kulturą i turystyką w ramach Programu INTERREG Polska – Słowacja 2021-2027 dla Projektu pn. „Współpraca transgraniczna w zakresie turystyki i kultury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Preszowskiego Kraju Samorządowego”.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe,
a także władze szczebla lokalnego do czynnego udziału w konsultacjach społecznych, które mają na celu poznanie Państwa opinii, sugestii i pomysłów na temat planowanego do realizacji Projektu.

Podstawowe informacje:

Priorytet: Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze

Cel szczegółowy: Cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Nazwa projektu: „Współpraca transgraniczna w zakresie turystyki i kultury na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Preszowskiego Kraju Samorządowego”

Cel główny projektu: Podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu polsko-słowackiego pogranicza poprzez aktywizację społeczności lokalnej i turystów oraz tworzenie przestrzeni publicznej do kreatywnego działania z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego

Partnerzy projektu: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, Gmina: Biecz, Chorkówka, Dębowiec, Kołaczyce, Sękowa, Skołyszyn, Tarnowiec, Miasto Jasło
Obec Becherov, Chmeľová, Kurov, Lukov, NižnáPolianka, organizacja non-profit – Słowacki Czerwony Krzyż (oddział Svidník)

Najważniejsze zadania projektu:

  • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Binarowej, modernizacja budynku Muzeum Dom z Basztą i szkoły ludowej w Binarowej, budowa wieży widokowej o funkcji rekreacyjnej w Zręcinie, budowa wieży widokowej o funkcji rekreacyjnej w Zręcinie, budowa miejsca rekreacyjnego w miejscowości Cieklin, opracowanie na terenie Miasta Jasła systemu informacji miejskiej (SIM) wraz z realizacją oraz opracowanie ewaluacji „Strategii wizerunkowej Miasta Jasła w kontekście poszerzenia jej oddziaływania na rozwój turystyki w obszarze transgraniczny, wydanie albumu promującego zamek i Rezerwat Przyrody Golesz, wykonanie map, ulotek promujących gminę i produkt regionalny w Gminie Kołaczyce, rozbudowa aplikacji mobilnej Gminy Sękowa o atrakcje przyrodnicze i historyczne, szlaki tematyczne,wydanie folderu i filmu promującego produkty lokalne w Gmina Sękowa,
  • doposażenie ośrodka kultury w Gmina Chmeľová, utworzenie strefy relaksu dla ogółu społeczeństwa i różnych grup wiekowych w Gminie Kurov, Gminie Nižná Polianka i Gminie Svidník, wykonanie tablic informacyjnych do narodowego zabytku kultury Greckokatolicki Drewniany Kościół Św. Kosmy i Damiana w GminieLukov, zakup rowerów w Gminie Nižná Polianka,
  • Organizacja wspólnych wydarzeń umożliwiających promocję oferty turystycznej opartej na dziedzictwie kulturowego regionu, w tym: festiwale z udziałem grup artystycznych z Polski i Słowacji, imprezy kulturalne (regionalne), eventy, warsztaty związane z promowaniem dań regionalnych.
  • Działania mające na celu badanie i popularyzacje lokalnych tradycji, zwyczajów, rytuałów, świąt, legend, stylu życia, rzemiosł, rękodzieła i kuchni lokalnej oraz tworzenie i promocja tematycznych produktów turystycznych.

Interesariusze projektu: Projekt przeznaczony jest dla: mieszkańcy przygranicznych regionów Polski i Słowacji, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, lokalnych władz, turystów z kraju i za granicy.

Obszar realizacji projektu: Gminy:Biecz, Chorkówka, Dębowiec, Kołaczyce, Sękowa, Skołyszyn, Tarnowiec, Miasto Jasło oraz Gmin Becherov, Chmeľová, Kurov, Lukov, NižnáPolianka, Svidnik

Szacowany budżet: Szacowany budżet projektu wynosi 4 mln euro.

Planowany termin realizacji projektu: kwiecień 2024 –marzec 2026.

Termin na zgłaszanie uwag/sugestii/pomysłów/opinii: Uwagi, pytania, opinie, sugestie dotyczące projektu można zgłaszać pisemnie do 28.09.2023 r. za pomocą załączonegoformularza zgłaszania opiniilub osobiście. Dane kontaktowe osób przyjmujących zgłoszenia podano poniżej.

  • Kontakt w sprawie partycypacji:
    Kontaktw języku polskim: Magdalena Norberciak, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, tel. +48 13 44 37020; e-mail: biuro@wisloka.pl;
  • Kontakt w języku słowackim: Ján Cundra, Obec Nižná Polianka, tel.+42 54 479 91 28; mail: obec@obecniznapolianka.sk

Punkt konsultacyjny: w ramach partycypacji utworzono punkt konsultacyjny, jest to miejsce utworzone na czas trwania partycypacji, w którym można zapoznać się
z materiałami informacyjnymi, zgłosić swoje uwagi/pytania/rekomendacje/opinie oraz przedyskutować z konsultantami problemy związane z projektem. W ramach tego miejsca możliwa jest również komunikacja z podmiotami zaproszonymi do partycypacji przy czym zakładamy że z podmiotami tymi przeprowadzone zostaną osobne konsultacje w celu uzyskania ich sugestii dotyczących opracowywanego projektu.

  • Punkt konsultacyjny w języku polskim: Magdalena Norberciak, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło, tel. +4813 44 37020; e-mail: biuro@wisloka.pl;
  • Punkt konsultacyjny w języku słowackim: Ján Cundra,Obec NižnáPolianka, NižnáPolianka47, 086 36 NižnáPolianka, tel:+42 54 479 91 28; mail: obec@obecniznapolianka.sk

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII