Preskočiť na obsah

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie projektu „Współpraca transgraniczna w zakresie turystyki i kultury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Preszowskiego Kraju Samorządowego”/ Pozvánka na verejné konzultácie o projekte „Cezhraničná spolupráca v oblasti cestovného ruchu a kultúry v obciach patriacich do Združenia obcí povodia Wisłoky a Prešovského samosprávneho kraja“

Zverejnené 15.9.2023.

FORMULÁR NA PREDLOŽENIE STANOVISKA

Dámy a páni

Združenie obcí povodia Wisłoky s obcami Biecz, Chorkówka, Dębowiec, Kołaczyce, Sękowa, Skołyszyn, Tarnowiec a mestom Jasło spolu s obcamiPrešovského samosprávneho kraja na Slovensku: Becherov, Chmeľová, Kurov, Lukov, Nižná Polianka a nezisková organizácia – Slovenský Červený Kríž (pobočka Svidník) začína pripravovať spoločnú žiadosť o spolufinancovanie aktivít súvisiacich s kultúrou a cestovným ruchom v rámci Programu INTERREG Poľsko – Slovensko 2021-2027 pre projekt s názvom „Cezhraničná spolupráca v oblasti cestovného ruchu a kultúry v obciach patriacich do Združeni aobcí povodia Wisłoky a Prešovského samosprávneho kraja.”

Srdečne pozývame obyvateľov, podnikateľov, mimovládne organizácie, ako aj miestne úrady sa aktívne zúčastňovať sociálnych konzultácií, ktorých cieľom je dozvedieť sa Vaše názory, návrhy a predstavy o pripravovanom Projekte.

Základné informácie:

Priorita: Priorita 3. Kreatívne a turisticky atraktívne pohraničie

Špecifický cieľ: Špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúry a trvalo udržateľného cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, sociálnom začlenení a sociálnych inováciách

Názov projektu: „Cezhraničná spolupráca v oblasti cestovného ruchu a kultúry v obciach patriacich do Združenia obcí povodia Wisłoky a Prešovského samosprávneho kraja“

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie turistickej atraktivity poľsko-slovenského prihraničného regiónu aktivizáciou miestnej komunity a turistov a vytvorením verejného priestoru pre tvorivé aktivity s využitím zdrojov kultúrneho dedičstva

Partneri projektu: Združenie obcí povodia rieky Wisłoka, Obec: Biecz, Chorkówka, Dębowiec, Kołaczyce, Sękowa, Skołyszyn, Tarnowiec, Mesto Jasło, Obec Becherov, Chmeľová, Kurov, Lukov, Nižná Polianka, nezisková organizácia – Slovenský Červený kríž (pobočka Svidník)

Najdôležitejšie úlohy projektu:

  • Výstavba pešieho a cyklistické hochodníka v Binarowej, modernizácia budovy Múzea Domu s vežou a ľudovej školy v Binarowej, výstavba vyhliadkovej veže s rekreačnou funkciou v Zręcine, výstavba vyhliadkovej veže s rekreačnou funkciou v Zręcine, výstavba rekreačného miesta v Ciekline, rozvoj v mestskom informačnom systéme mesta Jasło (SIM) spolu s implementáciou a vypracovaním hodnotenia „Stratégie imidžu mesta Jasło v kontexte rozšírenia jej vplyvu na rozvoj cestovného ruchu v prihraničnej oblasti, vydanie albumu propagujúceho hrad a prírodnú rezerváciu Golesz, príprava máp a letákov propagujúcich obec a regionálny produkt v Gmine Kołaczyce, rozšírenie mobilnej aplikácie Gminy Sękowa o prírodné a historické zaujímavosti, tematické chodníky, vydanie leporela a filmu propagujúceho miestne produkty v Gmine Sękowa.
  • Dobudovanie kultúrneho domu v obci Chmeľová, vytvorenie oddychovej zóny pre širokú verejnosť a rôzne vekové kategórie v obci Kurov, Nižná Polianka a meste Svidník, zhotovenie informačných tabúľ k národnej kultúrnej pamiatke Gréckokatolícky drevený kostol sv. Kosmu a Damiana v obciLukov, nákup bicyklov v Obci NižnáPolianka
  • Organizovanie spoločných podujatí umožňujúcich propagáciu turistickej ponuky založenej na kultúrnom dedičstve regiónu, medzi ktoré patria: festivaly s účasťou umeleckých skupín z Poľska a Slovenska, kultúrne (regionálne) podujatia, podujatia, workshopy súvisiace s propagáciou regionálnych jedál .
  • Aktivity zamerané na výskum a popularizáciu miestnych tradícií, zvykov, rituálov, sviatkov, legiend, životného štýlu, remesiel a miestnej kuchyne, ako aj tvorbu a propagáciu tematických produktov cestovného ruchu.

Účastníci projektu: Projekt je určený pre: obyvateľov prihraničných regiónov Poľska a Slovenska, podnikateľov, mimovládne organizácie, samosprávy, turistov z Poľska a zahraničia.

Oblasť realizácie projektu: Obce: Biecz, Chorkówka, Dębowiec, Kołaczyce, Sękowa, Skołyszyn, Tarnowiec, Mesto Jasło a Obce Becherov, Chmeľová, Kurov, Lukov, Nižná Polianka, Svidnik

Predpokladaný rozpočet: Predpokladaný rozpočet projektu je 4 milióny eur.

Plánovaný termín realizácie projektu: apríl 2024 – marec 2026.

Lehota na zaslanie pripomienok /návrhov/ nápadov/ názorov: Pripomienky, otázky, názory a podnety k projektu je možné podávať písomne ​​do 28. septembra 2023 prostredníctvom priloženého formulára na zaslanie stanoviska alebo osobne. Kontaktné údaje pre tých, ktorí prijímajú žiadosti, sú uvedené nižšie.

Kontakt ohľadom účasti:

  • Kontakt v poľskom jazyku: Magdalena Norberciak, Združenie obcí povodia Wisłoky, tel.: +48 13 44 370 20; e-mail: biuro@wisloka.pl;
  • Kontakt v slovenskom jazyku: Ján Cundra, Obec Nižná Polianka, tel.+42 54 479 91 28; mailom: obec@obecniznapolianka.sk

Konzultač némiesto: v rámci účasti vzniklo konzultačné miesto, je to miesto vytvorené počas trvania účasti, kde sa môžete zoznámiť s informačnými materiálmi, predkladať svoje pripomienky /otázky/ odporúčania/ názory a diskutovať o problémoch súvisiacich s projektom s konzultantmi. V rámci tohto priestoru je možné komunikovať aj so subjektmi prizvanými k účasti, predpokladáme však, že s týmito subjektmi budú prebiehať samostatné konzultácie za účelomzískania ich podnetov k pripravovanému projektu.

  • Konzultačné miesto v poľštine: Magdalena Norberciak, Združenieobcí povodia Wisłoky ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło, tel.: +48 13 44 370 20; e-mail: biuro@wisloka.pl;
  • Konzultačné miesto v slovenskom azyku: Ján Cundra,Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36 Nižná Polianka, tel: +42 54 479 91 28; mailom: obec@obecniznapolianka.sk

FORMULÁR NA PREDLOŽENIE STANOVISKA